info cover
arrow

תקנות הבוררות

תקנות – קישור

מידע נוסף באותו עניין

חוק הבוררות, תשכ”ח-1968*

פרק א’: פרשנות הגדרות 1.    לענין חוק זה –            “הסכם בוררות” – הסכם בכתב למסור לבוררות סכסוך שנתגלע בין צדדים להסכם או שעשוי להתגלע ביניהם בעתיד, בין שנקוב בהסכם שמו של בורר ובין אם לאו;            “בורר” – בורר שנתמנה בהסכם בוררות או על פיו, לרבות בורר מכריע ובורר חליף;            “פסק בוררות” – […]

מידע נוסף >

תקנות בתי המשפט (גישור), תשנ”ג-1993

בתי משפט וסדרי דין – בוררות וגישור תק’ תשס”ב-2001 תקנות בתי המשפט (גישור), תשנ”ג-1993* תק’ תשנ”ט-1999 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 79ד(א) ו-109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ”ד-1984 (להלן – החוק), וסעיף 26(א) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ”ה-1995, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: הגדרות תק’ תשע”ט-2019 1.    בתקנות אלה:           […]

מידע נוסף >
צור קשר