info cover
arrow

כללי האתיקה

הקוד האתי של המשכן משמש כתעודת זהות המגדירה את הנורמות והערכים לפיהם מתבצעת ונערכת הפעילות במסגרת המשכן. הקוד מהווה מצפן על פיו פועלים הבוררים במשכן ומתווה להפעלת שיקול הדעת המקצועי שלהם.

בהיותו תלוי תרבות, תקופה וחברה מושפע הקוד האתי משינויים בתפיסת הנורמות והערכים המקובלים בסביבה התרבותית-מקצועית במסגרתה הוא מופעל. בהתאם, הקוד האתי של המשכן לבוררות יהיה פתוח לשינויים, עדכונים, פרשנויות והתאמות מעת לעת, ככל שיידרש.

המשכן נטל על עצמו כללי אתיקה מיום הקמתו ומעדכן את הכללים מעת לעת, עם ההתפתחות בעולם פתרונות הסכסוכים בדרכים אלטרנטיביות והעמקת השימוש בחלופה זו בקרב ציבור המתדיינים בארץ ובעולם. לצורך העדכון מתיעץ המשכן מעת לעת במומחים מעולם המשפט, האקדמיה, שופטים בדימוס וכן למד מהנעשה ממוסדות מובילים מקבילים באירופה ובארה”ב.

יש  להיות ערים לאבחנה שבין כללי התנהגות בקוד אתי לבין כללי דין מחייבים שהפרתם כרוכה באכיפה. הקוד האתי של המשכן מבקש להתוות את נורמות ההתנהגות הראויות בהליכי הבוררות, לצורך התנהלות המאופיינת ביושרה ומקצועיות, ועל מנת להוות אלטרנטיבה ראויה ומקובלת להליך במסגרת מערכת בתי המשפט.

מידע נוסף באותו עניין

כללי הבוררות – המשכן לבוררות

המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים הוא הגוף המוביל בישראל לניהול מקצועי של בוררויות וגישורים לצד העמקת המודעות וקידום השימוש בפתרונות אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים. מיום היווסדו של המשכן, אנו שואפים לעמוד בקדמת הבמה כדי לעודד ולפתח הליכים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים. על מנת לספק ללקוחתנו שירות איכותי ויעיל בהליכי הבוררות, אנו מציעים לאמץ את כללי הבוררות של המשכן. […]

מידע נוסף >
צור קשר