info cover
arrow

כללי הבוררות – המשכן לבוררות

המשכן לבוררות ופתרון סכסוכים הוא הגוף המוביל בישראל לניהול מקצועי של בוררויות וגישורים לצד העמקת המודעות וקידום השימוש בפתרונות אלטרנטיביים ליישוב סכסוכים. מיום היווסדו של המשכן, אנו שואפים לעמוד בקדמת הבמה כדי לעודד ולפתח הליכים אלטרנטיביים לפתרון סכסוכים. על מנת לספק ללקוחתנו שירות איכותי ויעיל בהליכי הבוררות, אנו מציעים לאמץ את כללי הבוררות של המשכן. כללי הבוררות המוצעים נועדו לחסוך זמן יקר וכסף. כללי המשכן מאפשרים לצדדים לתחום את היקף הסכסוך, לקבוע את אופן גילוי המסמכים והיקפם ולקבוע את המועד לקבלת פסק הבוררות. כללים אלו הינם מוצעים על-ידי המשכן, אך הצדדים רשאים להתנות על כללים אלו ולקבוע כללים שונים בהתאם להסכמת הצדדים.

לצפייה בכללי הבוררות:

מידע נוסף באותו עניין

כללי האתיקה

הקוד האתי של המשכן משמש כתעודת זהות המגדירה את הנורמות והערכים לפיהם מתבצעת ונערכת הפעילות במסגרת המשכן. הקוד מהווה מצפן על פיו פועלים הבוררים במשכן ומתווה להפעלת שיקול הדעת המקצועי שלהם. בהיותו תלוי תרבות, תקופה וחברה מושפע הקוד האתי משינויים בתפיסת הנורמות והערכים המקובלים בסביבה התרבותית-מקצועית במסגרתה הוא מופעל. בהתאם, הקוד האתי של המשכן לבוררות […]

מידע נוסף >